Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Projecten

Waterproject uit opbrengsten Roojse Huus

23.02.12

 

 

In de loop van 2011 is begonnen met een waterproject nabij Navrongo dat betaald wordt met de opbrengsten van 't Roojse Huus. Naast een waterput, die inmiddels gereed is en ook funtioneert als een ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking, worden stenen gebakken voor een gebouw ten behoeve van de plaatselijke community.

Nieuw vrouwenproject

23.02.12

Stichting Divinolandia heeft een bedrag toegezegd van €1250,- dat zal worden aangewend voor een vrouwenproject in de community Kajelo. Daarmee wordt wederom een groep van minstens 10 vrouwen geholpen met het opbouwen van een eigen bestaan. In de loop van 2012 zullen de vrouwen uit de groep zelf keuzes maken voor welke activiteiten zij dit bedrag in de vorm van microkredieten zullen besteden.

Vrouwenproject

26.08.11

Plaatselijke groep vrouwen die wordt geholpen met een microkrediet.

Met een donatie aan Calebas van € 2.300 euro is een project voor vrouwen opgezet. Dat houdt in dat via microkredieten kleine leningen beschikbaar gesteld worden om vrouwen aan de slag te helpen met eigen activiteiten om de kost te verdienen en daardoor minder afhankelijk te worden van hun man. Justin Adonadaga zorgt ter plaatse voor een goede uitvoering en verdeling. De eerste resultaten zijn hoopvol, enkele tientallen vrouwen zijn inmiddels aan de slag gegaan met een krediet voor de aankoop van bijvoorbeeld handelswaar, zaad en pootgoed of een naaimachine.

Kerstactie

26.08.11
Voor het vergaren van middelen ter financiering van haar activiteiten schrijft Calebas een aantal bedrijven en instellingen aan. We interesseren hen voor de doelen van Calebas zodat zij middelen - bijvoorbeeld hun kerstpakketten - beschikbaar te stellen. 

Project basisschool de Keg

26.08.11

Basisschool de Keg te Venray heeft een project rond "water" opgezet. Het doel was om de leerlingen te laten zien hoe belangrijk water is voor de mensen en dat het niet vanzelfsprekend is dat water zomaar overal en altijd beschikbaar is. Calebas heeft meegewerkt om de kinderen te informeren hoe de mensen daar elke dag weer bezig zijn om aan water te komen. Zo heeft de vastenactie uit de dorpen Leunen-Veulen en Heide er mede voor gezorgd dat in de omgeving van Bolgatanga in Ghana een waterput geboord is waarvan nu dankbaar gebruik gemaakt wordt. Door de familie Fleurkens is o.a. een hoek ingericht met voorwerpen en gebruiksartikelen die de kinderen een beeld geven hoe de mensen in Ghana leven. Daarnaast is door Jeanne Fleurkens voor alle groepen een presentatie gegeven over water en Calebas.

Dankzij de goede organisatie, de inspanningen van leerkrachten ouders en vooral kinderen heeft de doedag heeft ruim € 713,- opgeleverd. Stichting Calebas heeft dat bedrag besteed aan een waterproject in combinatie met de bouw van een waterput in de omgeving van Navrongo. 

Voorbeelden van gebruiksvoorwerpen en kleding uit Ghana (beschikbaar gesteld door de familie Fleurkens).

Electrificeringsproject Nabango

15.03.10


Door een bijdrage van Calebas kon een waterpompinstallatie in het dorp Nabango van electriciteit worden voorzien. De aansluiting tussen het electriciteitsnet en de pompinstallatie is inmiddels gerealiseerd. Daarmee kunnen een school met 600 leerlingen en de dorpsbewoners nu gebruik maken van de drinkwaterinstallatie.


 

Waterput project in samenwerking met Rotary Foundation International

De waterput in een dorp in de buurt van Bolgantanga is gerealiseerd dankzij de bijdrage van de vastenactie 2009 uit de dorpen Leunen-Veulen en Heide,  aangevuld met een donatie van Stichting Calebas. Het is een onderdeel van een project dat tot stand komt in samenwerking met de Rotary Foundation International, in het bijzonder de afdeling Vorden (Overijssel).

De samenwerking maakt het mogelijk dat de kosten van het boren van een 80 meter diepe put lager zijn dan voor een individueel project. De kosten worden vooral veroorzaakt door het aanvoeren van een hoogwaardige mobiele boorinstallatie die in de directe nabijheid niet voorhanden is en dus over een grote afstand aangevoerd moet worden naar moeilijk bereikbare gebieden.

Enkele bestuursleden van Calebas bij een waterput in uitvoering met de opbrengsten van de vastenactie uit Leunen Veulen Heide

 

 

Financiering kantoor Kalabash Foundation Ghana

Stichting Calebas maakt het mogelijk dat de projecten op een professionele wijze worden gerealiseerd door projectmedewerkers uit de omgeving van Bolgatanga. Zij dragen de projecten voor en geven vooraf een beschrijving van de doelen en de kosten. Zij zijn gehuisvest in een kantoor van waaruit zij contacten leggen met locale autoriteiten zoals de chiefs van dorpen, burgemeesters en gouverneurs. De huisvesting, salaris en internetaansluiting worden gefinancierd door Calebas. Inmiddels is gestart met de bouw van een eigen instructieruimte/kantoor van waaruit alle activiteiten in de regio worden gefaciliteerd.

Onderwijs voor de allerkleinsten

15.03.10

 

Calebas wil het mogelijk maken dat onderwijs ook voor de armsten in de regio Bolgatanga bereikbaar wordt. De regering draagt zorg voor onderwijzend personeel maar de voorzieningen moeten door de bevolking worden opgebracht. Veelal is die bevolking zo arm dat de kinderen noodgedwongen in de openlucht hun lessen volgen. Soms lukt het al om een overkapping of een eenvoudig stenen gebouwtje te maken.

Kinderen volgen onderwijs in de open lucht

 

Soms is een eenvoudig stenen schoolgebouwtje al heel wat !